Informacija o zahtevima za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za lečenje u 2020.godini

Izvor: Niški portal | 22-Oct-2020 | 11:38
Iz Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji u 2020. godini do dana: 31.08. odobrena su sredstva za lečenje 10 pacijenata u inostranstvu - inostranim zdravstvenim ustanovama (2 zahteva su odobrena za kontrolne preglede), predloženo je da se pošalje 38 uzoraka za  dijagnostičko ispitivanje, u inostranim laboratorijama  i odobrena su sredstva  na ime honorara  inostranog eksperta koji je izveo ortopedske  intervencije za 3 pacijenta u Univerzitetskoj dečjoj klinici.
 
Odobrena su sredstva:
-na ime obavljanja   kontrolnog pregleda u iznosu od 1400 evra, u inostranoj ustanovi (Bambino Gesu, Rim)  za jednog pacijenta gde je i učinjena transplantacija matičnih ćelija hematopoeze;
- na ime obavljanja kontrolnog pregleda u iznosu od 6968,80 evra u inostarnoj ustanovi Ismett, Palermo Italija, za pacijenta kome je izvršena pre nekoliko godina transplantacija jetre;
- na ime lečenja 3 pacijenta obolela od onkoloških bolesti: - za  jednog pacijenta  odobrena su sredstva u iznosu od 250.000 evra,  u inostranoj ustanovi Univerzitetski medicinski centar „Eppendorf“ u Hamburgu, Nemačka; -  za lečenje drugog pacijenta u klinici „The Chaim Sheba Medical Center at Tel HaShomer“, Izrael, sredstva  u iznosu od 210.000 $, kao i trećeg pacijenta  u „Klinikum Stuttgart“ odobrena su sredstva u iznosu od 30.930 evra;
- na ime lečenja jednog pacijenta u Univerzitetskoj klinici u Hajdelbergu, Nemačka,  u iznosu od 36.630 evra;
- na ime operacije pacijentkinje u „Universitatklinikum“ u Erlangenu, Nemačka, odobrena su sredstva u iznosu od 14.480 evra;
- na ime lečenja jednog pacijenta u iznosu od 4800 evra,  u inostranoj ustanovi „Universitatsklinikum Graz“;
- na ime kardiohirurške intervencije u inostranoj ustanovi „The Harley Street Clinic“, London, u iznosu od  56.889 £;
- na ime odlaska na lečenje jednog pacijenta u „Childrens Hospital Zurich“, u iznosu od  45.000 CHF.
 
Odobrena su sredstva na ime honorara inostranog eksperta koji je izveo ortopedske intervencije za 3 pacijenta u Univerzitetskoj dečjoj klinici – ukupni honorar 6.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
 
Odobrena su i sredstva za slanje 38 uzoraka u inostrane laboratorije   
- (Univerzitetska klinika u Ljubljani, „Q Genomic“ u Barseloni, „Centrogene Rostock“, Nemačka, „Erasmus“ Holandija) u ukupnom iznosu od 29. 151,34 evra.
- Planirana sredstva za Budžetski fond u  2020. godini iznose 544.233.000  dinara.
 
Do sada je potrošeno u 2020.godini 89.300.166  dinara.  
Raspoloživa sredstva iznose :
-na izvoru 01-opšti prihodi i primanja budžeta 415.615.000  dinara;
-na izvoru 15-neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina   14.317.000 dinara        
-na izvoru 08-dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica, 12.759,40 dinara
(u toku 2020.godine do sada je uplaćeno 12.759,40 dinara).  
 
 
IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKI FOND ZA LEČENjE OBOLjENjA, STANjA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI

Budžetski fond za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji prikazan je u budžetu Republike Srbije za 2019.godinu („Službeni glasnik RS“ broj 72/19) na razdelu  27. Ministarstvo zdravlja, Glava 27.3. Budžetski fond za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji i namenjen je za obezbeđivanje dodatnih sredstava za lečenje oboljenja, stanja ili povreda, kao i lečenje obolelih od određenih vrsta retkih bolesti, koje su izlečive, a koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji i za koje Republički fond za zdravstveno osiguranje ne može da obezbedi dovoljan iznos sredstava od uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i iz drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom.
U okviru Programa 1803 – Razvoj kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, za Budžetski fond za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji, planirana  su sredstva u ukupnom iznosu od
486,319,185,21 dinara,  a realizovana u ukupnom iznosu od    370,286,605.25 dinara,  po sledećim izvorima finansiranja:
 
- na izvoru 01 – Prihodi iz budžeta, planirana su sredstva u iznosu od 465,159,000 dinara  i realizovana u iznosu od 364,391,325.25 dinara, odnosno 78.33 % od tekuće aproprijacije;
-na izvoru 15 - Neutrošena sredstva iz donacija iz prethodnih godina iznose 11,160,185.21 dinara, a izvršeno je 5,895,280.00dinara, što je 52.82 % od plana.
 
Napomena: Sredstva na izvoru 08 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica, koja su planirana u iznosu od 10.000.000,00 dinara, ostvarena su u iznosu od 10,202,200.00 dinara. Sredstva u iznosu od  15,467,105.21 dinara su preneta  u 2020.godinu evidentiraju se kao neutrošena sredstva iz donacija iz prethodnih godina i biće raspoloživa za troškove lečenja, kao i druge troškove u vezi sa lečenjem, odnosno utvrđivanjem dijagnostike, koji će se plaćati iz Budžetskog fonda.
       
Račun u NBS je zatvoren u 2019.godine,  a otvoren je kod Uprave za trezor namenski devizni podračun 840-248731-59.  Saldo  na deviznom računu,  na dan 31.12.2019.godine, iznosi 2.099,88 evra i prenet je  u 2020.godinu.
 
Na osnovu rešenja o rasporedu sredstava budžeta Republike Srbije za 2019.godinu, a u skladu sa odlukama o dodeli sredstava iz Budžetskog fonda za lečenje, vršene su uplate inostranim zdravstvenim ustanovama za lečenje pacijenata odnosno za slanje uzoraka na dijagnostičko laboratorijsko ispitivanje, kao i za druge  troškove nastale u vezi sa lečenjem, odnosno utvrđivanjem dijagnoze pacijenata.
Komentari
0
Pošalji komentar
BB0 GEM
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: