MEDIJACIJA: Vansudsko rešavanje spora i Lea Kečan - Medijator

Izvor: Niški portal | 11-Mar-2020 | 22:12
Medijacija
Vansudsko rešavanje spora
Medijator Lea Kečan
Dušanov bazar 1. sprat, lokal 112
Tel. 064 11 40 695
 
 
1. Šta je Medijacija?
Medijacija je alternativni način rešavanja sudskih postupaka bez odlaska u sud. Ovaj postupak vodi medijator koji suprotstavljene strane okuplja i usmerava ka pronalaženju uzajamno prihvatljivog rešenja. U dogovoru koji se postiže medijacijom nema pobednika niti gubitnika.
Cilj je da se pronađe najbolje rešenje koje će omogućiti zaštitu interesa obe strane. Rešavanje sporova kroz medijaciju je jeftinije i brže, ali je za njen uspeh neophodno da se postigne dogovor.
 
2. Ko je Medijator?
Medijator je lice koje je ovlašćeno za sporazumno rešavanje sporova. Medijator može biti samo ono lice koje ispunjava Zakonom propisane uslove i koje je dobilo Licencu od Ministarstva pravde. Ministarstvo pravde na svojoj zvaničnoj stranici vodi Registar ovlašćenih Medijatora sa podacima o Licenci za posredovanje.
 
3. Ko bira Medijatora?
Medijatora po pravilu biraju same strane. Pravilo je da jedna strana predloži drugoj strani Medijatora i da se time započne postupak Medijacije. Medijatora može predložiti i Sud.
 
4. Kada se može pristupiti Medijaciji?
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova predviđa da se Medijacija može pokrenuti:
- Pre pokretanja parničnog postupka ili drugog odgovarajućeg postupka
- Kada je već pokrenut parnični postupak ili odgovarajući sudski postupak
- U toku postupka po žalbi
- U izvršnom postupku
 
5. U kojim sporovima se primenjuje Medijacija?
- Imovinsko pravnim sporovima
- Privrednim sporovima
- Upravnim ( ne primenjuje se na rešavanje spornih odnosa u vezi sa utvrđivanjem naplatom javnih prihoda)
- Porodičnim sporovima ( bračni sporovi, sporovi oko izdržavanja)
- Radnim sporovima
- Mobing
- Potrošačkim sporovima
- U oblasti turizma, bankarskih usluga, lizinga, osiguranja...
- Krivičnim i prekršajnim (zahtev za naknadu štete)
- Sporovi u lokalnoj zajednici (komšijski sporovi)
- Vršnjačka medijacija itd.
 
6. Koje su prednosti medijacije?
 
- BRZO REŠAVANJE – Zakonom je za postupak predviđeno do 60 dana (u praksi je to par dana ili nedelja)
- MALI TROŠKOVI – Medijacija predstavlja znatno JEFTINIJI POSTUPAK u odnosu na sudski postupak
- POVERLJIVOST – Medijacija je strogo poverljiv postupak. Važno je naglasiti da medijator ne može da svedoči na sudu o sadržaju medijacije.
- BOLJA KOMUNIKACIJA – Medijator može pomoći stranama u sporu da poboljšaju i unaprede svoje odnose, kao i da nastave prekinutu saradnju, što je naročito važno u porodičnim i poslovnim odnosima.
- RAVNOPRAVNOST – Sve strane u postupku medijacije su ravnopravne.
- NEMA STRESA – Sprovodi se u neutralnoj i prijatnoj sredini što smanjuje stres.
 
7. Troškovi u medijaciji?
U postupku posredovanja svaka strana snosi svoje troškove, a zajedničke troškove snose na jednake delove, ako se nisu drugačije sporazumele. Zajedničke troškove posredovanja čine nagrada za rad posrednika i naknada troškova koje je posrednik imao u vezi sa postupkom posredovanja.
Visina ngrade za rad i visina naknade troškova posrednika određuje se prema Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja koju donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.
 
8. Sporazum postignut u medijaciji
Sporazum o rešavanju spora postignut u medijaciji ima snagu ugovora odnosno vansudskog poravnanja. Sporazum može dobiti snagu izvršne isprave ukoliko sadrži klauzulu izvršnosti, kao i ukoliko su potpisi strana i medijatora overeni od strane javnog beležnika.
 
 
 
Lea Kečan
Diplomirani pravnik – Medijator
- Upisana u Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova br. 7-00-00071/2019 -11
- Upisana u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške (u spisak registrovanih pružalaca besplatne pravne podrške)
- Osnovna obuka za medijatore
- Specijalizovana obuka, Porodična medijacija
- Specijalizovana obuka, Posredovanje u rešavanju potrošačkih sporova i sporova u turizmu
 
 
 
 
Komentari
0
Pošalji komentar
jLy EkE
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: