Bojana Bogojević pojašnjava pravni pojam CLAUSULA INTABULANDI

Izvor: bojanabogojevic.wordpress.com | 23-Dec-2018 | 12:52

CLAUSULA INTABULANDI

S obzirom na to da se pri svakoj kupoprodaji, razmeni ili prilikom nekog drugog načina sticanja i prenosa prava na nepokretnosti  susrećemo sa pravnim pojmom „ clausula intabulandi „  reših da  pojasnim šta isti znači.

Iako sadašnji Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o prometu nepokretnosti ne propisuje clausulu intabulandi kao obavezan element ugovora, clausula ipak predstavlja conditio sine qua non ( uslov bez kojeg ne biva ) za uknjižbu promene prava svojine na predmetnoj nepokretnosti.

Zakon o državnom premeru i katastru („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 18/2010, 65/2013 i 15/2015 – odluka US  – odluka US, 96/2015, 47/2017 – autentično tumačenje, 113/2017 – dr. zakon, 27/2018 – dr. zakon i 41/2018 – dr. zakon) ) u članu 87 propisuje da  isprava o pravnom poslu, pored opštih uslova koji važe za ispravu za upis, da bi bila podobna za upis, mora: biti sačinjena u pisanoj formi uz overu potpisa lica između kojih se isprava sačinjava, ako posebna forma isprave nije propisana posebnim zakonom; i sadržavati izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena. Ako izjava o dozvoli upisa nije sadržana u privatnoj ispravi, odnosno ispravi o pravnom poslu, može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Clausula intabulandi je izričita i strogo formalna izjava volje zemljišno-knjižnog prethodnika – osobe čije se zemljišnoknjižno pravo ukida, ograničava ili opterećuje, da pristaje na uknjižbu ili predbeležbu.

Radi se o pristanku na upis.

„Clausula intabulandi“ je izjava kojom prodavac premetne nekretnine iskazuje saglasnost da se kupac te iste nekretnine ( stana, kuće ) može uknjižiti u katastru nepokretnosti ( ranije u zemljišnim knjigama ).  Kupac će se uknjižiti kao novi vlasnik nepokretnosti bez naknadne saglasnosti i prisustva prodavca.  Napred navedeno znači, da je prodavac ovom svojom izjavom omogućio kupcu da se bez problema samostalno uknjiži kao novi vlasnik .

Clausula intabulandi najčešće čini sastavni deo kupoprodajnog ugovora, ali može se dati u posebnom podnesku, odnosno ipravi.

Bilo da je sastavni deo ugovora ili posebna izjava, mora biti overena kod nadležnog organa, kako bi ugovor bio važeći.

Pristanak na uknjižbu može se dati bezuslovno, pod određenim uslovom ili se može oročiti.

Bezuslovan pristanak na uknjižbu potreban je za uknjižbu –  sticanja, promene ili prestanka prava na nekretnini bez posebnog kasnijeg opravdanja.

U slučaju da knižni prethodnik, odbije da da knjižnom sledbeniku potrebnu izjavu, sledbenik može u tom slučaju pokrenuti spor u kome će tražiti odobrenje upisa. Činjenica pokretanja navedenog spora biće upisana u katastar nepokretnosi u vidu zabeleške. Po okončanju spora, odluka suda zameniće clausulu intabulandi.

Slučajevi kad se može izvršiti upis bez clausule intabulandi izričito su i posebno uređeni zakonom.

Imajući u vidu sve gore  navedeno savet je da i kada kupujete nekretninu koja nije uknjižena neophodno je da pribavite clausulu intabulandi kako bi ukoliko i kada se steknu ostali predviđeni uslovi, upis  prava svojine bio moguć.

 

Bojana Bogojević (link)
Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Komentari
0
Pošalji komentar
b1p JyE
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: