Bojana Bogojević: POMOĆ I NEGA DRUGOG LICA (dodatak za tuđu negu)

Izvor: bojanabogojevic.wordpress.com | 16-Jul-2019 | 21:08
Pomoć i nega drugog lica ( poznatije kao dodatak za tuđu negu ) je pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Zakonom je određeno da  za slučaj potrebe za pomoći i negom drugog lica –korisnik ima  pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica.
Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, ima osiguranik i korisnik penzije, kome je zbog prirode i težine stanja povrede ili bolesti utvrđena potreba za pomoći i negom za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.
Potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kod lica  koje je nepokretno, ili koje zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposobno da se samostalno kreće ni u okviru stana uz upotrebu odgovarajućih pomagala, niti da se samo hrani, svlači, oblači i da održava osnovnu ličnu higijenu, kod slepog lica koje je izgubilo osećaj svetlosti sa tačnom projekcijom i kod lica koje postiže vid sa korekcijom do 0,05.
Dodatak za pomoć i negu drugog lica utvrđuje se u nominalnom mesečnom iznosu.
Ova isplata nije uslovljena visinom drugih primanja.
Iznos dodatka za pomoć i negu drugog lica usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu statističkih podataka, dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra.
 
 
Pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe,a za koje je na osnovu porpisa utvrđeno da ima telesno oštećenje od 100 % po jednom osnovu ili da ima organski trajni poremećaj neurološkog i psihičkog tipa i napred navedeno lice  koje ima više oštećenja, s tim da nivo oštećenja iznosi po 70% i više procenata po najmanje dva osnova.
Iznos uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu statističkih podataka, dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra.
Jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu, a koji najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ima pravo na posebnu novčanu naknadu u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja u visini najniže penzije u osiguranju zaposlenih, kad navrši opšti starosni uslov za ostvarivanje penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ako nije ostvario pravo na penziju.
Da biste ostvarili pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica i pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica potrebno je da podnesete zahtev, mada se postupak može pokrenuti i po službenoj dužnosti.
 
 
Uz zahtev za priznavanje ovog prava se prilaže:
 • Zahtev;
 • Original medicinske dokumentacije od lekara specijaliste o postojanju potrebe za pomoći i negom drugog lica;
 • Fotokopija lične karte i lična karta na uvid;
 • Naziv i adresa ustanove socijalne zaštite za smeštaj starih lica, ako je podnosilac zahteva smešten u takvu ustanovu;
Ako je podnosilac zahteva osiguranik, pored navedene, treba priložiti i sledeću dokumentaciju:
 • Overenu fotokopiju radne knjižice;
 • Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ;
 • Fotokopiju lične karte i lična karta na uvid;
 • Prijavu o povredi na radu, ukoliko je potreba za pomoći i negom drugog lica nastala kao posledica povrede na radu;
 • Dokaz o već ostvarenom pravu kod drugog organa.
 
    Neophodna dokumentacija, kada ovo pravo ostvarujete za dete:
 •  zahtev;
 •  izvod iz matične knjige rođenih deteta;
 •  mišljenje specijaliste;
 •  predlog pedijatra za veštačenje;
 •  fotokopije nalaza lekara specijalista i otpusnih lista;
 •  fotokopije lične karte oba roditelja,
 •  fotokopija zdravstvene knjižice detet;,
 •  fotokopija prijave prebivališta deteta;
 •  ukoliko je dete rođeno van teritorije Republike Srbije – uverenje o državljanstvu.
 
Pravo na novčani dodatak za pomoć i negu drugogo lica kao i pravo na uvećani dodatak priznaje se od dana kada ste podneli zahtev ukoliko  su u momentu podnošenja zahteva bili ispunjeni usovi Vam se to pravo i prizna.
Korisnik ovog prava kao i prava na uvećani dodatak, odnosno njegov zakonski zastupnik dužan je da nadležnom centru za socijalni rad prijavi svaku promenu od uticaja na priznato pravo u roku od 15 dana od dana kada je promena nastala.
O pravu na dodatak za pomoć i negu drugog lica i pravu na uvećani dodatak, odlučuje Centar za socijalni rad osnovan za teritoriju na kojoj podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno boravište.
Ukoliko se u toku postupka izmene okolnosti na osnovu kojih je bila određena mesna nadležnost Centra za socijalni rad, postupak nastavlja onaj Centar koji je nadležan s obzirom na izmenjene okolnosti.
 
Važno je istaći da samu ocenu nesposobnosti za rad, potrebe za pomoći i negom drugog lica i postojanje i stepen telesnog oštećenja utvrđuju organi veštačenja .
U onim slučajevima gde invalidska komisija proceni da se zdravstveno stanje lica može poboljšati zakazuje se kontrolni pregled.
 
Na samom kraju važno je sumirati  da  prema važećim zakonskim odredbama ovo pravo mogu da ostvare, praktično, samo nepokretni, slepi, dementni i lica koja bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, oblače, lica na dijalizi i lica koja bez tuđe pomoći ne mogu da se kreću po kući.
Ukoliko niste zadovoljni odlukom po Vašem zahtevu, možete podneti žalbu.
 
 
 
Komentari
5
Pošalji komentar
JeP bTT
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: