Saopštenje za medije JKP „Tržnica“ Niš

Izvor: Niški portal | 14-May-2019 | 14:57

Saopštenje za medije JKP „Tržnica“ Niš povodom teksta objavljenog na portalu „Južne vesti“ dana 13.05.2019. godine  pod nazivom "Direktor "Tržnice" kupio softver za javno preduzeće od firme u kojoj je takav softver prodavao" prenosimo u celosti:

Sastavni deo Programa poslovanja JKP “Tržnica“ - Niš je Plan nabavki za 2018. godinu. Program poslovanja usvojen je od strane nadležnog organa.

U delu Programa poslovanja na strani 83, nalazi se NABAVKA OPREME - DOBARA, a pod tačkom 2.9. predviđena je pozicija „softveri za proširenje informacionog sistema“ na iznos od 850.000,00 dinara.

Prilog 1: izvod iz Plana nabavke za 2018.god. JKP“Tržnica“ Niš;

U sprovođenju Plana nabavke, Služba javnih nabavki je pre pokretanja postupka javne nabavke predmetnih dobara, istražila tržište, i zaključila da predviđena sredstva za ovu namenu su iznad iznosa koji je potreban za kupovinu softvera. U konsultacijama sa Informativno poslovnim centrom, došli smo do zaključka da za konkretnu nabavku nije potrebno sprovoditi postupak javne nabavke iz razloga što je vrednost nabavke ispod minimalnog limita po članu 39. Zakona o javnim nabavkama.

Prilog 2: odgovor konsultantske kuće IPC;

Nabavka softvera izvršena je po članu 39. stav 2, (Na nabavke čija procenjena vrednost nije veća od 500.000,00 dinara, a ni ukupna procenjena vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od 500.000,000 dinara, naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe zakona).

Očito je da je preduzeće u svemu postupilo saglasno zakonu, a štiteći poslovne interese.

Za konkretnu nabavku, JKP “Tržnica“ - Niš je bila dužna da spreči postojanje sukoba interesa, obezbedi konkurenciju i da ugovorena cena ne bude veća od uporedivo tržišne cene, a saglasno čl. 29 ZJN.

Postojanje sukoba interesa je regulisano članom 29. (sukob interesa u smislu ovog zakona postoji , kada odnos predstavnika naručioca i ponuđača može uticati na nepristrasnost naručioca pri donošenju odluke u postupku javne nabavke: 1. ako predstavnik naručioca ili sa njim povezano lice učestvuje u upravljanju ponuđača; 2. ako predstavnik naručioca i sa njim povezano lice poseduje više od 1% udela, odnosno akcije ponuđača; 3. ako je predstavnik naručioca ili sa njim povezano lice zaposleno ili radno angažovano kod ponuđača ili sa njime poslovno povezano).

Iz predhodnog, nedvosmisleno možemo zaključiti da su navodi lista Južne vesti netačni. U slučaju nabavke softvera nije povređeno načelo sukoba interesa.

Što se tiče obezbeđivanja konkurencije, JKP „Tržnica“ - Niš je u konkretnom slučaju ispoštovala i ovo načelo zakona. U prostorijama preduzeća, u periodu pre konkretne nabavke, na naš poziv održane su prezentacije softvera potencijalnih ponuđača, kojima su prisustvovali zaposleni koji koriste softver. Tek nakon održanih prezentacija, na adrese potencijalnih dobavljača su poslati pozivi za učestvovanje u nabavci po članu 39. stav 2 ZJN.

Prilog 3: pozivi potencijalnim ponuđačima sa njihovim mail adresama - poziv 1 i poziv 2

Osporavajući navode predsednika Koalicije za nadzor javnih finansija, gospodina Dobrašinović Dragana, ističemo da su isti proizvoljni, te da nema elemenata kršenju normativnih akata (zakonskih kao i podzakonskih), kojih je javno preduzeće u obavezi da se pridržava u svom poslovanju. Za kontrolu i nadzor javnog preduzeća postoje državni organi koji vršeći nadzor nad poslovanjem JKP “Tržnica“ - Niš, nisu do sada utvrdili niti izneli bilo koju nepravilnost u radu. Ukoliko predsednik pomenute koalicije smatra da postoje osnovane sumnje, morao je da ovakve svoje navode zasnuje na dokazima, kojima bi eventualne činjenice mogao utvrditi. Očito je da se u konkretnom slučaju radi o proizvoljnim navodima, koji su u medije plasirani bez prethodne provere. U vezi navoda Dobrašinovića da postoji „osnovana sumja“ nužno je da kada se jedan medijiski portal, citirajući ovakve navode, obraća javnom mnjenju pojasni i razlikuje pojam „osnovi sumnje“ od pojma „osnovane sumnje“, te da isti ne koristi u kontekst u kojem nema elemenata za tako nešto.

U cilju informisanja javnosti o poslovanju preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava, nužno je da se svaka vrste informcije pre plasiranja u javnost proveri, imajući u vidu da je reč o dugogodišnjem komunalnom preduzeću koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a čiji je osnivač grad Niš.

Zbog svega navedenog smatramo primerenim da je nužno da se portal Južne vesti kao i gospodin Dobrašinović povodom ovakvih informacija izvine kako JKP “Tržnica“ - Niš tako i zakonskom zastupniku preduzeća, Đorđević Goranu.

 

JKP “TRŽNICA“ - Niš

DIREKTOR

Đorđević Goran, dipl.ing.elektonike

Komentari
38
Pošalji komentar
Y9v I8P
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: